ارتباط با شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان فولاد خوزستان

سایر اطلاعات

آدرس:
خوزستان - اهواز، کیلومتر 10 جاده ( اهواز - بندر امام )    صندوق پستی: 1378
خوزستان - اهواز، منازل سازمان 200 دستگاه صنایع فولاد جنب رستوران کوثر - شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان فولاذ خوزستان
 
  شماره تماس های دفتر مرکزی:
 تلفن:               32134195 (61) 98+
 نمابر:               32294090 (61) 98+
 کدپستی:         31398-61397
 
 ✉ آدرس الکترونیکی: info@tmkfoolad.ir
 

فرم تماس

قسمتهای ضروری*