گزارش برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم تعاونی

گزارش برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم تعاونی

این گزارش حاکیست، برگزاری مجمع یاد شده که در نوبت سوم با تلاش همکاران تعاونی در محل سالن چندمنظوره تالارطوبی برنامه ریزی شده بود، در ساعت 16 روز یکشنبه اول مرداد ماه با حضور نمایندگان اداره تعاون، با ثبت نام و توزیع برکه های رأی به جمعیت 330 نفره از اعضا و سهامداران تعاونی آغاز گردید.؛